Условия за ползване


1.    ПРЕДМЕТ
Настоящият документ представлява Общи условия за ползване на електронния магазин comsystems.bg, които уреждат правилата за използването на comsystems.bg. С натискането на обект, линк или бутон, разположен на уеб сайта, се счита, че сте съгласни с настоящите Общи условия.

2.    ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА
КОМСИСТЕМС ООД е дружество с адрес на управление България, гр. София, бул. „Христо Смирненски“ N24 и адрес за кореспонденция гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ N76, вх.Б, ап.1., с ЕИК номер 121469258 и ДДС номер BG121469258.
Данни за контакт с КОМСИСТЕМС ООС на адреса по-горе, както и на телефон 02 8468667;  02 9446732 или office@comsystems.bg

3.    ОБЩИ ДЕФИНИЦИИ

3.1.    Продавач – фирма КОМСИСТЕМС ООД.
3.2.    Сайт – домейна comsystems.bg и неговите поддомейни.
3.3.    Клиент – всяко физическо или юридическо лице, което използва сайта comsystems.bg по какъвто и да е начин.
3.4.    Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Продавача, през сайта, намерението си за закупуване на стоки и услуги от сайта.
3.5.    Стоки и Услуги – всеки предмет на договора за покупко-продажба от сайта.
3.6.    Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Клиента за покупко-продажба на стоки и/или услуги от сайта, неразделна част от който са настоящите Общи условия за ползване на сайта. Всяка отделно направена поръчка представлява отделен договор.
3.7.    Спецификации - всички характеристики и/или описания на стоките и услугите, така както са посочени в описанието им.
3.8.    Регистриране на поръчка - уведомление към Клиента, че поръчката е регистрирана в платформата на електронния магазин comsystems.bg и е в статус за обработка.
3.9.    Потвърждаване на поръчката - уведомление към Клиента, че е налице съгласие Продавача да се обвърже и ангажира с изпълнението на поръчката.
3.10.    Плащане - събиране или възстановяване на средства, резултат от продажба на продукт или услуга.

4.    ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1.    Общите условия на КОМСИСТЕМС ООД (comsystems.bg) са задължителни за всички потребители на сайта.
4.2.    Всяко използване на този сайт означава, че Вие сте се запознали внимателно с Общите условия за използването му и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
4.3.    Общите условия могат да бъдат променени едностранно от КОМСИСТЕМС ООД (comsystems.bg) по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти/клиенти.
4.4.    КОМСИСТЕМС ООД (comsystems.bg) има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки.
4.5.    Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.
4.6.    КОМСИСТЕМС ООД (comsystems.bg) полага усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в сайта. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, КОМСИСТЕМС ООД (comsystems.bg) уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията, поради промяна на характеристиките или дизайна им.
4.7.    Характеристиките или цените на продуктите, описани в сайта, са обвързващи за КОМСИСТЕМС ООД (comsystems.bg) и съответно могат да бъдат коригирани по всяко време. КОМСИСТЕМС ООД (comsystems.bg) не може да отговаря за вреди от евентуални явни технически грешки възникнали или допуснати в сайта.
4.8.    Възможно е сайтът да съдържа линкове към други сайтове, като КОМСИСТЕМС ООД (comsystems.bg) не носи отговорност за информацията и политиките на тези сайтове.
4.9.    КОМСИСТЕМС ООД (comsystems.bg) и Клиентът се съгласяват, че електронната комуникация помежду им, в това число и използването на конкретен акаунт, има силата на саморъчен подпис в отношенията между тях.

5.    ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА
5.1.    Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Клиентът се съгласява по телефона или имейл да заяви желанието си да получи съответната стока или услуга от Продавача срещу заплащане.
5.2.    Продавачът изпраща уведомление за регистриране на Поръчката в системата, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Продавачът прави по електронен път (имейл) или по телефона.
5.3.    В този смисъл Продавачът има правото да не достави част или всички стоки или да не изпълни част или всички услуги от Поръчката по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на стоката или услугата.
5.4.    Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща уведомление от страна на Продавача, че потвърждава поръчката и е готов да изпрати стоката от поръчката или да предостави услугата.

6.    ПОРЪЧКА
6.1.    Клиентът може да прави поръчки на сайта чрез добавянето на желаните стоки и/или услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в сайта, за да завърши и изпрати съответната поръчка.
6.2.    Всяка добавена в количката за покупки, една стока и/или услуга е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една стока и/или услуга в количката за покупки, без да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на стоката/услугата.
6.3.    Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на продавача поръчка да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.
6.4.    С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка.
6.5.    Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането и.
6.6.    Клиентът поема всички преки разходи по връщането на продукти, предлагани от КОМСИСТЕМС ООД (comsystems.bg) в случай, че се откаже от Договора и заяви това в срока за отказ, предоставен му от Продавача. Клиентът следва да върне на КОМСИСТЕМС ООД (comsystems.bg) продукта на адрес гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ N76, вх.Б, ап.1.
6.7.    Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която получи уведомлението или връщането на стоката от страна на Клиента, че се отказва от Договора.
6.8.    В случай, че поръчана и предварително платена стока и/или услуга от Клиента не може да бъде доставена/предоставена от Продавача, то последният ще информира Клиента за това и ще възстанови по сметката на Клиента платената вече стока и/или услуга, в срок от 7 (седем) дни от датата, на която Продавачът е установил този факт или от датата, на която Клиентът е изразил ясно желанието си за прекратяване на Договора.


7.    ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ И ОТКАЗВАНЕ ОТ ДОГОВОРА ОТ РАЗСТОЯНИЕ
Право на отказ от сключения договор за покупко-продажба от разстояние имат само тези клиенти, които са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите.
Съгласно договора за покупко-продажба от разстояние можете да върнете продукта при не нарушен търговски вид без обективна причина за рекламация в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката или от датата на сключване на договора - при договор за услуги. Когато клиентът е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която клиентът приеме последната стока. Като транспортните разходи са задължение на клиента.
Също така можете да изискате връщане на стоката при следните ситуации:
•    Наличие на несъответствие с описанието, което сте прочели на сайта. В този случай имате право на избор между възстановяване на сумата или замяна на стоката с нова и корекция на разликата в цената. Разходите за връщане на стоката се поемат от КОМСИСТЕМС ООД.
•    Нарушена опаковка или неработещ продукт до 24 часа от получаването. Можете да изискате замяна на стоката още при получаването, ако установите, че е в лош търговски вид или до 24 часа след получаването, ако не работи коректно. В този случай разходите по връщане на продукта се поемат от КОМСИСТЕМС ООД (comsystems.bg).
•    Объркана стока при доставката. Ако установите, че стоката, която Ви доставя куриера е различна от тази, която сте поръчали, можете да я върнете на куриера, за да бъде изпратена коректна. Разходите за доставка се поемат от КОМСИСТЕМС ООД.
Клиентът е задължен да информира КОМСИСТЕМС ООД за своето намерение да върне закупените стоки или да се откаже от договора за покупко-продажба от разстояние, като заяви решението си недвусмислено чрез всякакви средства за писмена комуникация (e-mail, факс или други) в рамките на посочения срок.
При проблем със закупените стоки можете да се свържете с нас на телефони: +359 2 8468667, +359 2 9446732, или на имейл адрес: office@comsystems.bg
Стоките следва да бъдат върнати в офиса на КОМСИСТЕМС ООД: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ N76, вх.Б, ап.1. с опция за преглед, за да може да бъде прегледано нейното състояние, серийни номера, съответствие с условията на връщане.
В случай, че клиентът упражни правото си на отказ, КОМСИСТЕМС ООД  е задължен да му възстанови в пълен размер платените суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която клиентът е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако клиентът е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това доставчика.
Продавачът има право да забави възстановяването на сумата до получаването на продадените стоки.
Когато клиентът упражни правото си на отказ от договора от разстояние, той трябва да изпрати или предаде стоките обратно на КОМСИСТЕМС ООД без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на КОМСИСТЕМС ООД преди изтичането на 14 дневния срок.
Клиентът се задължава да съхранява получените от доставчика стоки, тяхното качество и безопасност до връщането им.

Правото на отказ не се прилага в следните случаи:
•    за стоки и услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които продавачът не е в състояние да контролира;
 
•    за стоки, изработени и/или преработени съобразно изискванията на клиента или по негова индивидуална поръчка;
 
•    за стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;
 
•    за консумативи, батерии, канцеларски материали, разпечатани от клиента;
 
•    за принтери с разпечатани консумативи от клиента;
 
•    за аудио и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани и/или активирани и/или регистрирани от потребителя;
 
•    за стоки, чиято гаранция е била регистрирана в сайта на производителя;
 
•    когато клиентът изрично е поискал от продавача да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка. Когато при такова посещение продавачът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от клиента, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки;
 
•    когато не е изпълнено условието при поръчани повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт да е разпечатана, а останалите бъдат върнати на продавача запечатани;
 
•    при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от продавача;
 
•    при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ;
 
•    за стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 
•    за стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 
•    предоставяне на услуги, транспорт на стоки, отдаване под наем, развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение.
 Условия за връщане или замяна:
•    Всички стоки трябва да бъдат в същото състояние като при доставката, без наранявания, в изряден търговски вид и пълна окомплектовка с прилежащите аксесоари и документи;
•    Стоката трябва да бъде в оригинална опаковка и пълна окомплектовка: аксесоари, дискове, ръководства, транспортна опаковка, оригинална гаранционна карта и всички документи, с която е била доставена;
•    Стоката трябва да бъде без следи от употреба, драскотини, наранявания, охлузвания, със защитни найлонови покрития, ако е имало такива и други външни белези;
•    Опаковката трябва да е здрава, да не е разкъсана, надраскана или повредена;
•    Ако стоката е била придружена с подарък, трябва да се върне и подаръка;
•    Ако стоката е с модифициран или изтрит софтуер, следва да бъде възстановен до фабричния инсталационен вид.
Ако продуктът бъде върнат в състояние, в което не може да бъде продаден като нов, си запазваме правото да изискаме такса за привеждането му в началния му вид (ако е възможно) или за покриване разликата в цената, получила се при продажбата на продукта като втора употреба, или по избор на клиента да му доставим продукта обратно за негова сметка.
8.    ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ
8.1.    Цените на стоките и услугите, обявени в сайта comsystems.bg са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство.
8.2.    Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на проформа фактура или фактура са посочени във всяка поръчка.
8.3.    Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото законодателство.
8.4.    Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени стоки и/или предоставени услуги въз основа на информацията, предоставена от Клиента.
8.5.    КОМСИСТЕМС ООД издава фактура за всяко плащане по поръчка платена по банков път или в брой, независимо дали Клиентът е юридическо или физическо лице.
Клиентът е съгласен получаването на фактурата да става физически заедно със стоката.

9.    ДОСТАВКА НА СТОКИ
9.1.    Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени стоки чрез куриерска фирма Спиди или Еконт на адрес, посочен от Клиента или в офис на куриерска фирма Спиди или Еконт.
9.2.    Продавачът ще осигури подходящото опаковане на стоките и изпращането на съпътстващите документи.
9.3.    Продавачът ще извършва доставката на стоките и предоставянето на услугите само на територията на България. Доставката на поръчки, съдържащи продукти, предлагани от КОМСИСТЕМС ООД на/над стойност 100 лв. (с ДДС) ще бъде безплатна за Клиента и се извършва с куриерска компания Спиди или Еконт. Цената на доставката на продукти, предлагани от КОМСИСТЕМС ООД на стойност под 100 лв. (с ДДС) ще е за сметка на Клиента.
9.4.    Детайлите по отношение на доставката на стоките/услугите включително, но не само тези относно срока на доставка/изпълнение не представляват договорно задължение от страна на Продавача за извършването на съответната доставка/изпълнението на съответната услуга на конкретна дата. Съответно Клиентът няма право на каквото и да е обезщетение в случай, че датата, на която е било обявено от Продавача, че ще достави стоката или ще извърши услугата не е спазена.