Условия за ползване


I. ВЪВЕДЕНИЕ
 
Добре дошли в https://www.comsystems.bg/ ("Уеб сайтът" или „Интернет страницата“), който е собственост и се управлява от „КОМСИСТЕМС“ ООД и е достъпен в цял свят.
 
Използвайки тази интернет страница вие гарантирате, че сте навършили 18 години и се съгласявате с настоящите общи условия за ползване на уеб сайта. Моля да прочетете тези общи условия внимателно преди да използвате този уеб сайт и в случай, че имате въпроси, моля да се свържете с нас на: +359 2 8468667; +359 9446732 или на office@comsystems.bg.
Ако не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в настоящите общи условия вие не трябва да използвате този уеб сайт.
 
II. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
 
2.1 Настоящите Общи условия са изготвени и предназначени да уредят отношенията между „КОМСИСТЕМС“ ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 121469258, със седалище и  адрес на управление: гр. София, бул. „Христо Смирненски“ 24, телефон за контакти: +359 2 8468667; +359 9446732, електронна поща office@comsystems.bg и интернет страница: https://www.comsystems.bg/, наричано по-долу за краткост „Доставчик“, и Ползвателите на уеб сайта, наричани по-долу „Ползвател/и“ във връзка с използване на интернет страницата. Останалите документи, които уреждат отношенията между Доставчика и Ползвателите във връзка с използването на уеб сайта са Политиката за защита на личните данни и Политиката относно бисквитките.
2.2 Тези Общи условия влизат в сила от момента, в който Ползвателят за първи път използва уеб сайта. Общите условия се прилагат при всяко посещение и използване на уеб сайта и имат действие до спиране използването на уеб сайта. Ползвателят се задължава да използва уеб сайта и цялото съдържание на уеб сайта законосъобразно, в съответствие с условията посочени в настоящите Общи условия и съгласно предназначението му.
 
III. ДЕФИНИЦИИ
 
3.1 По смисъла на настоящите Общи условия:
 
а/ Доставчик е „КОМСИСТЕМС“ ООД.
б/ Ползвател/и е/са:
- посетителите на уеб сайта https://www.comsystems.bg/;
- лицето, което е закупило стока от електронния магазин на Доставчика.
в/ Форма за контакт е предоставен в електронна форма формуляр, чието изчерпателно попълване е условие за осъществяване на контакт с Доставчика.
г/ Сайт е домейна comsystems.bg и неговите поддомейни.
д/ Поръчка е електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Продавача, през сайта, намерението си за закупуване на стоки и услуги от сайта.
е/ Стоки и Услуги са всички предмети на договора за покупко-продажба от сайта.
ж/ Договор е сключен от разстояние договор между Продавача и Клиента за покупко-продажба на стоки и/или услуги от сайта, неразделна част от който са настоящите Общи условия за ползване на сайта. Всяка отделно направена поръчка представлява отделен договор.
з/ Спецификации са всички характеристики и/или описания на стоките и услугите, така както са посочени в описанието им.
и/ Регистриране на поръчка - уведомление към Клиента, че поръчката е регистрирана в платформата на електронния магазин comsystems.bg и е в статус за обработка.
й/ Потвърждаване на поръчката е уведомление към Клиента, че е налице съгласие Продавача да се обвърже и ангажира с изпълнението на поръчката.
к/ Плащане е събиране или възстановяване на средства, резултат от продажба на продукт или услуга.
 
 
IV. ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

4.1 Доставчикът е създал уеб сайта https://www.comsystems.bg/, в който се съдържа подробна информация за предлаганите от Доставчика на Ползвателите стоки.
4.2 Доставчикът предоставя, а Ползвателят се задължава да използва уеб сайта съгласно условията описани в тези Общи условия.
4.3 В своята професионална дейност Доставчикът гарантира в пълна степен предвидените в закона права на Ползвателите, като допълнителен коректив на неговата дейност се явяват именно: добросъвестността, както и потребителските и търговски критерии, установени като добри практики.
V. ДАННИ ЗА НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ
 
1. Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: 02/91-53-519
факс: 02/91-53-525
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
 
2. Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.З, 4 и 6,
тел.: 02/933 0565
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Email: info@kzp.bg
Уеб сайт: www.kzp.bg
 
VI. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
 
1. Наименование на Доставчика: „КОМСИСТЕМС“ ООД.
2. Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христо Смирненски“ 24.
3. Офис на Доставчика: гр. София, бул. „Екзарх Йосиф“ 115.
4. Данни за кореспонденция: телефон за контакти: +359 2 8468667; +359 9446732, електронна поща: office@comsystems.bg.
5. Данни за вписване в търговски и друг публичен регистър:
- „КОМСИСТЕМС“ ООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 121469258 Дружеството е регистрирано по ЗДДС.
 
VII. ПОРЪЧКА И ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА
 
7.1 Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Клиентът се съгласява по телефона или имейл да заяви желанието си да получи съответната стока или услуга от Продавача срещу заплащане.
7.2 Продавачът изпраща уведомление за регистриране на Поръчката в системата, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Продавачът прави по електронен път (имейл) или по телефона.
7.3 В този смисъл Продавачът има правото да не достави част или всички стоки или да не изпълни част или всички услуги от Поръчката по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на стоката или услугата.
7.4 Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща уведомление от страна на Продавача, че потвърждава поръчката и е готов да изпрати стоката от поръчката или да предостави услугата.

VIII. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

8.1 Цените на стоките предлагани за продажба в електронния магазин на Доставчика са посочени в български лева. Посочените цени са за единично количество и не включват разходите за доставка на поръчаните стоки. При поръчки на стоки на стойност над 300 лева с ДДС доставката ще бъде безплатна за Ползвателя.
8.2 Плащанията на поръчаните стоки може да бъдат направени по един от следните начини:
- плащане по банков път по посочена банкова сметка на Доставчика;
- плащане с наложен платеж.
 
8.3 Ползвателят заплаща авансово на Доставчика цялата цена на поръчаната стока чрез електронния магазин с изключение на случаите, в които плащането се извършва с наложен платеж.
 
IX. ДОСТАВКА

9.1 Доставчикът доставя поръчаните от Ползвателя стоки на посочен от Ползвателя адрес само на територията на Република България. Доставчикът може да достави поръчаните от Ползвателя стоки и до офис на куриерската фирма, в случай, че Ползвателят е избрал този метод на доставка.
9.2 Поръчаните и заплатени стоки се изпращат на територията на Република България до 4 работни дни;
- За поръчки, които са направени през почивни дни (събота и неделя), официални празници на Република България, както и други приети за почивни дни с акт на Народно събрание, изпращането на стоките се извършва до 5 работни дни.
9.3 Доставчикът предоставя на Ползвателя информация по и-мейл за изпращането на стоките и за движението на доставката (номер на товарителница и връзка за проследяване на пратката) в деня, в който стоките са предадени на куриерската организация.
9.4 В случай, че поръчаната от Ползвателя стока не е налична, Доставчикът уведомява за това Ползвателя в срок до 5 работни дни след получаване на поръчката и възстановява заплатената от Ползвателя сума в срок до 14 дни по начина описан в раздел “Възстановяване на заплатена сума“ от настоящите Общи условия. Доставчикът не носи отговорност при изчерпване на количествата на дадена стока.
9.5 В случай, че са изминали повече от 30 дни от сключването на договора и стоката не е била доставена, Ползвателят изисква от Доставчика доставката и предаването на стоката да бъде извършена в допълнително определен срок в зависимост от обстоятелствата. Ако Доставчикът не достави и предаде стоката в този допълнително определен срок, Ползвателят има право да развали договора като Доставчикът възстановява на Ползвателя всички заплатени суми.
9.6 Поръчки, които са изпратени до офис на куриерската фирма, ще бъдат задържани в офиса на куриера за не повече от десет дни. След изтичане на този срок Доставчикът има право да анулира поръчката като ще уведоми Ползвателя за това в седемдневен срок.
9.7 За поръчки направени до адрес, стоките се предават на Ползвателя срещу подпис, с който се удостоверява, че стоките са получени. Заедно с поръчаните стоки Ползвателят получава и следните документи, а именно: оригинална фактура (при изрично желание на Ползвателя), касова бележка и товарителница. В случай, че стоката не може да бъде връчена лично на Ползвателя, Доставчикът се свързва с Ползвателя по телефон и стоката се връчва на лица, които са посочени от Ползвателя, като се посочва името на лицето, което е получило доставката и връзката му с Ползвателя. В случай, че стоката не може да бъде доставена при първото посещение не по вина на Доставчика и/или куриера (в случай, че Ползвателят не отговаря на позвъняването по телефона когато Ползвателят не е открит на адреса), лицето, което извършва доставката оставя писмено известие, в което се съдържа телефон за връзка, на който Ползвателят следва да позвъни в срок от 3 работни дни, за да бъде уговорена нова дата за доставка. В случай, че Ползвателят не позвъни на посочения в известието телефон в срок от 3 работни дни, то стоката се оставя в най-близкия офис на куриера, като стоката ще остане в офиса на куриера за период от десет дни, след което поръчката ще се счита за анулирана, а стоката ще бъде върната на Доставчика. Доставчикът уведомява Ползвателя за това в седемдневен срок.
 
X. ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ И ОТКАЗВАНЕ ОТ ДОГОВОРА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

10.1   Право на отказ от сключения договор за покупко-продажба от разстояние имат само тези клиенти, които са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите.
Съгласно договора за покупко-продажба от разстояние можете да върнете продукта при не нарушен търговски вид без обективна причина за рекламация в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката или от датата на сключване на договора - при договор за услуги. Когато клиентът е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която клиентът приеме последната стока. Като транспортните разходи са задължение на клиента.

10.2   Също така можете да изискате връщане на стоката при следните ситуации:
•    Наличие на несъответствие с описанието, което сте прочели на сайта. В този случай имате право на избор между възстановяване на сумата или замяна на стоката с нова и корекция на разликата в цената. Разходите за връщане на стоката се поемат от КОМСИСТЕМС ООД.
•    Нарушена опаковка или неработещ продукт до 24 часа от получаването. Можете да изискате замяна на стоката още при получаването, ако установите, че е в лош търговски вид или до 24 часа след получаването, ако не работи коректно. В този случай разходите по връщане на продукта се поемат от КОМСИСТЕМС ООД (comsystems.bg).
•    Объркана стока при доставката. Ако установите, че стоката, която Ви доставя куриера е различна от тази, която сте поръчали, можете да я върнете на куриера, за да бъде изпратена коректна. Разходите за доставка се поемат от КОМСИСТЕМС ООД.
Клиентът е задължен да информира КОМСИСТЕМС ООД за своето намерение да върне закупените стоки или да се откаже от договора за покупко-продажба от разстояние, като заяви решението си недвусмислено чрез всякакви средства за писмена комуникация (e-mail, факс или други) в рамките на посочения срок.
При проблем със закупените стоки можете да се свържете с нас на телефони: +359 2 8468667, +359 2 9446732, или на имейл адрес: office@comsystems.bg
Стоките следва да бъдат върнати в офиса на КОМСИСТЕМС ООД: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ N115 с опция за преглед, за да може да бъде прегледано нейното състояние, серийни номера, съответствие с условията на връщане.

10.3   В случай, че клиентът упражни правото си на отказ, КОМСИСТЕМС ООД  е задължен да му възстанови в пълен размер платените суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която клиентът е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако клиентът е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това доставчика.
Продавачът има право да забави възстановяването на сумата до получаването на продадените стоки.
Когато клиентът упражни правото си на отказ от договора от разстояние, той трябва да изпрати или предаде стоките обратно на КОМСИСТЕМС ООД без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на КОМСИСТЕМС ООД преди изтичането на 14 дневния срок.
Клиентът се задължава да съхранява получените от доставчика стоки, тяхното качество и безопасност до връщането им.

10.4   Правото на отказ не се прилага в следните случаи:
•    за стоки и услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които продавачът не е в състояние да контролира;
•    за стоки, изработени и/или преработени съобразно изискванията на клиента или по негова индивидуална поръчка;
•    за стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;
•    за консумативи, батерии, канцеларски материали, разпечатани от клиента;
•    за принтери с разпечатани консумативи от клиента;
•    за аудио и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани и/или активирани и/или регистрирани от потребителя;
•    за стоки, чиято гаранция е била регистрирана в сайта на производителя;
•    когато клиентът изрично е поискал от продавача да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка. Когато при такова посещение продавачът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от клиента, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки;
•    когато не е изпълнено условието при поръчани повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт да е разпечатана, а останалите бъдат върнати на продавача запечатани;
•    при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от продавача;
•    при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ;
•    за стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
•    за стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
•    предоставяне на услуги, транспорт на стоки, отдаване под наем, развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение.
Условия за връщане или замяна:
•    Всички стоки трябва да бъдат в същото състояние като при доставката, без наранявания, в изряден търговски вид и пълна окомплектовка с прилежащите аксесоари и документи;
•    Стоката трябва да бъде в оригинална опаковка и пълна окомплектовка: аксесоари, дискове, ръководства, транспортна опаковка, оригинална гаранционна карта и всички документи, с която е била доставена;
•    Стоката трябва да бъде без следи от употреба, драскотини, наранявания, охлузвания, със защитни найлонови покрития, ако е имало такива и други външни белези;
•    Опаковката трябва да е здрава, да не е разкъсана, надраскана или повредена;
•    Ако стоката е била придружена с подарък, трябва да се върне и подаръка;
•    Ако стоката е с модифициран или изтрит софтуер, следва да бъде възстановен до фабричния инсталационен вид.
Ако продуктът бъде върнат в състояние, в което не може да бъде продаден като нов, си запазваме правото да изискаме такса за привеждането му в началния му вид (ако е възможно) или за покриване разликата в цената, получила се при продажбата на продукта като втора употреба, или по избор на клиента да му доставим продукта обратно за негова сметка.
 
XI. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

11.1 Доставчикът не дава по никакъв начин каквито и да е гаранции, че уеб сайтът и предлаганите на него услуги ще бъдат достъпни по всяко време и от всяка точка на света. Доставчикът не гарантира, че уеб сайтът ще остане непроменен и ще се поддържа неограничено във времето.
11.2 Информацията в този уеб сайт може да съдържа грешки или неизправности, въпреки че Доставчикът се стреми да поддържа информацията актуална. Доставчикът прави необходимото да осигурява на Ползвателите непрестанен достъп до уеб сайта, а също така извършва поддръжка на уеб сайта и услугите с грижата на добрия търговец с цел добросъвестно обслужване на Ползвателите. Доставчикът има право да извършва промени и подобрения в този уеб сайт по всяко време без предупреждение. Доставчикът не поема отговорност за вреди и загуби възникнали за Ползвателите в резултат на използването на този уеб сайт и информацията от този уеб сайт.
11.3 Отговорността при използването на този уеб сайт е изцяло за Ползвателя, като опериращ в него и използващ неговите възможности. Доставчикът не поема отговорност за евентуални вреди и неблагоприятни последици във връзка с употребата на този уеб сайт, включително и при хипотеза на нанесена материална щета на съответното техническо устройство на Ползвателя.
11.4 Доставчикът не носи отговорност за извършени действия от Ползватели в нарушение на настоящите Общи условия.  Доставчикът не носи отговорност за настъпили вреди, които са причинени от предоставена невярна, подвеждаща, неточна информация от Ползватели на уеб сайта.
11.4 Доставчикът не носи отговорност за причинени вреди, в резултат на потребителска грешка, компютърен вирус, пропуск, прекъсване или проблем в самата система, поддържаща целостта и структурата на настоящия уеб сайт.
11.5 Доставчикът не гарантира, че съдържанието публикуванo на уеб сайта ще отговаря на очакванията на Ползвателите.
11.6 Доставчикът не носи отговорност в случай, че поръчаната от Ползвателя стока не е налична или количествата на дадена стока са изчерпани.
11.7 Изображенията, които са публикувани в уеб сайта са с високо качество, с цел Ползвателите да придобият максимално точна представа относно вида и качеството на стоките. Въпреки това, е напълно възможно да има разминаване между действителните цветове и тези показани на монитора на отделния Ползвател, което зависи от вида на монитора и компютърната конфигурация на Ползвателя, а също така и зрителните му възприятия и Доставчикът се освобождава от отговорност, че показаните на монитора цветове отговарят на действителните.
 
XII. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ
 
12.1 Ползвателят се задължава да използва уеб сайта и неговите функционалности законосъобразно и в съответствие с настоящите Общи условия.
12. 2 Ползвателят има право да разглежда съдържанието на уеб сайта.
12.3 Ползвателят има право да  осъществява контакт с Доставчика на настоящия уеб сайт.
12.4 Ползвателят има право да закупи предлагана от Доставчика стока и да извършва плащания на закупените от електронния магазин стоки.
12.5 Ползвателят няма право да модифицира, копира, променя, дублира, създава производни или пригодени, отделни или цели части от уеб сайта.
12.6 Ползвателят няма право да предоставя на трети лица по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма, с комерсиална или некомерсиална цел, каквото и да е съдържание, информация, ноу-хау или технология, които са извлечени частично или в цялост от уеб сайта.
12.7 Ползвателят няма право да публикува, изпраща или да формулира по друг начин компютърни вируси или други подобни.
12.8 Ползвателят няма право да деактивира и/или разстройва пълната или частична функционалност на уеб сайта, а също така и на услугите, предлагани на уеб сайта.
12.9 Ползвателят няма право да генерира прекомерно голям трафик на уеб сайта или да претоварва трафика на уеб сайта.
12.10 Ползвателят няма право да нарушава работата на мрежи или сървъри, които са свързани с услугите, а също така няма право да пречи за предоставяне на услугите.
12.11 Ползвателят няма право да се опитва да получава неразрешен достъп до каквато и да е част от уеб сайта или до сървърите поддържани и собственост на Доставчика.
12.12 Ползвателят няма право да използва търговската марка на Доставчика. Ползвателят отговаря за всички извършени от него действия във връзка с използването на уеб сайта.
12.13 Ползвателят няма право да изпраща „spam”, “junk mail”, “chain letter” или каквито и да е било непоискани търговски съобщения.
 
XIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
 
13.1 Доставчикът има право по всяко време да прави промени в уеб сайта по своя преценка, без задължение за уведомяване и без да носи отговорност за това.
13.2 Доставчикът има право по всяко време да обновява, променя, разширява, добавя, допълва или премахва стоки и/или услуги в уеб сайта.
13.3 Доставчикът има право по всяко време да прави промени в описанието и цените на предлаганите за продажба стоки в електронния магазин.
13.4 Доставчикът има право да отменя непотвърдени поръчки.
13.5 Доставчикът има право да спре временно, откаже или прекрати предоставянето на услуга при нарушение и/или съмнение за нарушение на настоящите Общи условия или при нелоялно поведение и/или съмнение за нелоялно поведение на Ползвател.
13.6 Доставчикът след получаване на плащането се задължава да изпрати поръчаната от Ползвателя стока и да прехвърли на Ползвателя собствеността на заявената от него за покупка стока.
 
XIV. ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

14.1 Уеб сайтът на Доставчика съдържа връзки към интернет страници, поддържани от трети страни („Сайтове на трети страни“), като „Facebook” бутон, “Skype” бутон и други. Всички сайтове на трети страни, които могат да бъдат достъпни чрез този уеб сайт са независими и Доставчикът не поема каквато и да е отговорност за вреди и загуби възникнали за Ползвателите в резултат на използването на тези сайтове. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието в сайтовете на третите страни, а също така и за наличието на вируси и/или други вредни компоненти на тези сайтове.

XV. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПОЛЗВАНЕ

15.1 Цялото съдържание на уеб сайта, включително, но не само, всички публикувани текстове, компютърни програми, бази данни, търговски марки, както и всяка информация, която е качена на сайта, с изключение на снимки, които са предоставени на Доставчика за целите на представянето на стоките, е изключителна собственост на Доставчика. Снимките, които са предоставени на Доставчика за целите на представянето на стоките са изключителна собственост на лицата, с които Доставчикът е сключил съответните договори. Използване на търговската марка на Доставчика без негово съгласие е нарушение на законодателството.
15.2 Съдържанието на сайта на Доставчика може да бъде използвано от Ползвателите само за лична, нетърговска употреба с цел правилното използване на уеб сайта, навсякъде по света.
15.3 Използването на цялото съдържание на уеб сайта описано в алинея първа на настоящата разпоредба с търговска цел, под каквато и да е било форма (копиране, модифициране, изтегляне, продаване, възпроизвеждане, разпространение, публикуване и др.) е абсолютно забранено. Ползвателите поемат цялата отговорност от използването на съдържанието на сайта в нарушение на правата на Доставчика, като последният има право на обезщетение в пълен размер за причинените от Ползвателя вреди.
15.4 Достъпът до уеб сайта и до услугите, предоставяни на уеб сайта, не трябва по никакъв начин да се разглежда и тълкува като безвъзмездно предоставяне на лицензии или права на интелектуална собственост.
15.5 Възпроизвеждането на съдържанието на уеб сайта или на част от него се извършва само и единствено с предоставеното писмено съгласие на Доставчика.
15.6 Извличането на информация от ресурси от базата данни намираща се на уеб сайта на Доставчика и последващо създаване на собствена база данни от Ползвателя в електронен или друг вид, ще се счита за нарушение.
 
XVI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

16.1 Всички съобщения и уведомления между Доставчика и Ползвателя се осъществяват на български език и ще се считат за валидно извършени, ако са изпратени писмено.
16.2 Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия няма да води до недействителност на Общите условия като цяло.
16.3 За всички въпроси, които не са уредени в тези Общи условия се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.
16.4 Всички спорове между Доставчика и Ползвателя щe бъдaт paзpeшaвaни в дyx нa paзбиpaтeлcтвo чpeз пpeгoвopи мeждy cтpaнитe. При непостигане на съгласие, спорът ще бъде уреждан съгласно европейската платформа за онлайн решаване на спорове (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG) или от помирителните комисии към Комисията за защита на потребителите, които помирителни комисии се явяват орган за алтернативно решаване на спорове или от компетентния съд.
16.5 Доставчикът има право да актуализира като изменя и допълва настоящите Общи условия по всяко време в бъдеще. Когато това се случи, променените Общи условия ще бъдат публикувани на този уеб сайт с нова дата "Последна промяна" в горната част и ще бъдат в сила от датата на публикуване. Поради това, е препоръчително периодично да  проверявате тези Общи условия, за да сте сигурни, че сте запознати с всички промени. Използването на уеб сайта след публикуването на актуализираните Общи условия, ще се счита, че се съгласявате с извършените промени.
16.6 В случай, че имате допълнителни въпроси относно настоящите Общи условия, моля не се колебайте да се свържете с Доставчика на +359 2 8468667; +359 9446732 или на office@comsystems.bg.

Персонализация
За приложението
Строго необходими 127
Строго необходимите "бисквитки" правят работата на сайта възможна, като подпомагат основни функции от рода на навигацията между страниците и достъпа до защитените части на сайта. Настоящият сайт не може да работи правилно без такива "бисквитки".
Статистически 127
Статистическите "бисквитки" помагат на собствениците на сайтове да научават как посетителите си взаимодействат със сайтовете, като събират и докладват анонимна информация.